Guardian

Job Listings


Here are our current job openings. Please click on the job title for more information, and apply from that page if you are interested.

Use this form to perform another job search

The system cannot access your location for 1 of 2 reasons:
  1. Permission to access your location has been denied. Please reload the page and allow the browser to access your location information.
  2. Your location information has yet to be received. Please wait a moment then hit [Search] again.
Click column header to sort

Search Results Page 1 of 1

Job Division SRG Global
REF. 2020-4485
  - Shipments planning to the customer, shipping documents' preparation - Transport arrange and evidence - Purchase order creation to close the invoices - Contact with the customer / rating management - Orders validation - cumulative, analysis of customer's orders - Cooperation with warehouse (loading plan analisys, checking availibity for the shipments) - Delivery notification (DHL, CEVA, REVO, K+N) - Documentation supervision - Customer's packaging management - Preseria - Customer claim management Za co będziesz odpowiedzialny?   - Planowanie wysyłek dla Klienta, wystawianie dokumentów wysyłkowych – zleceń - Organizowanie transportów oraz prowadzenie ewidencji - Tworzenie PO na potrzeby rozliczania faktur - Bezpośredni kontakt z Klientem - Sprawdzanie poprawności zamówień , analiza zamówień klienta - Współpraca z magazynem (aktualizacja planu załadunku, weryfikacja przygotowania wysyłki, weryfikacja dostępności części na magazynie, kontrola przepływu części miedzy SRG a magazynem zewnętrznym) - Awizacja dostaw (DHL, CEVA, REVO, K+N) - Nadzór nad dokumentacją - Zarządzanie stanem opakowań klienta - Organizacja pracy własnej na stanowisku - Preseria - Wprowadzanie i nadzór nad reklamacjami klienta  
Pay Type
Salaried (Non Exempt)
Job Locations
PL-Boleslawiec
Category
Supply Chain Management
Position Type
Regular Full-Time
Job Division SRG Global
REF. 2020-4366
- Consideration of internal and external customer's complaints - Providing support in solving current quality problems - Collecting of data and analysing key qualitative indicators - Supporting FMEA analyzes, developing and implementing control plans - Using B2B customer portals - Organizing and conducting internal trainings - Cooperating with the project team in implementing new products Zakres obowiązków: - Rozpatrywanie wewnętrznych i zewnętrznych reklamacji Klienta - Wsparcie przy rozwiązywaniu aktualnych problemów jakościowych - Zbieranie danych i analiza kluczowych wskaźników jakościowych - Wspieranie analiz FMEA, opracowanie i wdrażanie planów kontroli - Obsługa portali klienckich B2B - Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych - Współpraca z zespołem projektowym przy wdrażaniu nowych produktów
Pay Type
Salaried (Non Exempt)
Job Locations
PL-Boleslawiec
Category
Quality
Position Type
Regular Full-Time
Job Division SRG Global
REF. 2019-3740
- periodical inspections of "TPM II" injection molds - repair and maintenance of injection molds - keeping the current documentation of forms and tools - reporting of work done on the form - effective management of entrusted materials, tools and equipment - analyzing the causes of non-compliance and developing and implementing preventive actions - adherence to safe work procedures and standards - observing and applying the instructions and procedures of the Quality and Environment Management System   Za co będziesz odpowiedzialny?   - wykonywanie okresowych przeglądów form wtryskowych ,,TPM II”, ocena stanu zużycia komponentów formy - naprawa i konserwacja form wtryskowych - prowadzenie obowiązującej dokumentacji form, narzędzi - raportowanie prac wykonanych na formie - efektywne zarządzanie powierzonymi materiałami, narzędziami i sprzętem - analizowanie przyczyn wystąpienia niezgodności oraz opracowanie i wdrożenie działań zapobiegawczych - przestrzeganie procedur i standardów bezpiecznej pracy - przestrzeganie i stosowanie instrukcji i procedur Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem
Pay Type
Hourly
Job Locations
PL-Boleslawiec
Category
Tooling Engineering
Position Type
Regular Full-Time
Job Division SRG Global
REF. 2019-3701
- Ongoing monitoring and evoluation of the condition of machines and devices - Removal of machine and equipment failures - Determining remedies in the event of an accident and making decisions to rectify the error - Effective management of entrusted materials, tools and equipment - Reporting faults and performed maintenance - Adherence to safe work procedures and standards Za co będziesz odpowiedzialny? - Bieżące monitorowanie i ocena stanu maszyn i urządzeń - Usuwanie awarii maszyn i urządzeń - Ustalanie środków zaradczych w przypadku awarii i podejmowanie decyzji w celu naprawienia błędu - Efektywne zarządzanie powierzonymi materiałami, narzędziami i sprzętem - Raportowanie usterek i wykonanych konserwacji - Przestrzeganie procedur i standardów bezpiecznej pracy
Pay Type
Hourly
Job Locations
PL-Boleslawiec
Category
Maintenance
Position Type
Regular Full-Time
Job Division SRG Global
REF. 2019-3575
  Za co będziesz odpowiedzialny? - Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie magazynu i zapewnianiu odpowiednich warunków przechowywania towarów. - Dokładne sprawdzenie przyjmowanych towarów pod względem jakościowym i ilościowym; - Sprawdzenie czy stan fizyczny przyjętego towaru odpowiada wystawionej przez dostawcę specyfikacji;  - Kontrola nad wydawanymi z magazynu towarami, potwierdzona prawidłowo wystawionymi dokumentami wydania; - Pilnowanie by każdy rodzaj towarów i materiałów umieszczony był na właściwym miejscu; - Terminowa realizacja zadań zgodnie z sugestiami Przełożonego - Ciągłe doskonalenie i udział w warsztatach Kaizen - Dbanie o porządek w miejscu pracy – 5S
Pay Type
Hourly
Job Locations
PL-Boleslawiec
Category
Operations/Production
Position Type
Regular Full-Time
Job Division SRG Global
REF. 2019-3553
Za co będziesz odpowiedzialny? - Montaż elementów zgodnie z instrukcją pracy - Kontrola produktu zgodnie z instrukcją pracy i wymaganiami jakościowymi - Terminowa realizacja zadań zgodnie z sugestiami Przełożonego - Ciągłe doskonalenie i udział w warsztatach Kaizen - Dbanie o porządek w miejscu pracy – 5S
Pay Type
Hourly
Job Locations
PL-Boleslawiec
Category
Operations/Production
Position Type
Regular Full-Time